Air 不老ⅡKonosuke model

 

シグネチャーモデル。

お子様ご誕生記念に制作しました。

 11.0cm